MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook
語彙発話テスト 

テスト7は、「音声情報」はありません。以下の形式の「文章の完成」問題です。

  • + 欠落箇所<空欄>に適切な語彙や表現を入れる「穴埋め問題」
  • + 前文と後文を適切な語彙や表現で連結する「完成問題」

このテストでは、以下の知識などが測定されます。

  • + 語彙の知識
  • + 慣用表現の知識
  • + 文法の知識
  • + 社会言語学的な知識

語彙や表現の能力は、コミュニケーション能力の基盤でもありますので、このテストで高い得点を上げることで、言語的な知識、ビジネス日本語的な知識、社会言語学的な知識があることが証明できると考えます。

>>テスト7のサンプル問題

Dạng bài thi số 7: Kiểm tra năng lực từ vựng của thí sinh
Đây là dạng bài thi, yêu cầu thí sinh hoàn thành câu và theo các hình thức sau:
+ Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
+ Hoàn thành câu nhằm kết nối phần trước và phần sau, sao cho phù hợp với cách diễn đạt và từ vựng
Ở dạng bài thi này, có thể kiếm tra năng lực của thí sinh về:
+ Từ vựng
+ Cách biểu hiện ngôn ngữ
+ Ngữ pháp
+ Kiến thức về xã hội học
Năng lực về từ vựng và cách biểu hiện ngôn ngữ cũng là nền tảng của khả năng giao tiếp. Bởi vậy, bằng cách nâng cao điểm số trong dạng bài thi này, thí sinh có thể chứng mình rằng mình có kiến thức về ngôn ngữ, kiến thức về kinh doanh và về xã hội Nhật Bản.
>> Mẫu bài thi

                                   * 昨日は、株価が大幅に____________________した。
                                   1. 下落
                                   2. 上場
                                   3. 進歩
                                   4. 転落                                        

                                  正解  Đáp án : 1
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website