Fanpage

Văn phòng Điều hành STBJ Việt Nam đã cập nhật phiếu báo dự thi cho các bạn thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi ngày 17/06/2018


- Dưới đây là danh sách các bạn học sinh đăng ký tham dự kỳ thi STBJ ngày 17/06/2018  ( LẦN 2 ) và Phiếu báo dự thi.
- Các bạn học sinh download Phiếu dự thi của mình và in, kiểm tra tính chính xác của các thông tin trên phiếu dự thi và mang theo khi đến tham dự kỳ thi chính thức ngày 17/06/2018
- Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào trên Phiếu báo dự thi, các bạn thông báo ngay cho Ban tổ chức để chúng tôi tiến hành hiệu đính lại sớm nhất .

 
         **************  Dưới đây là danh sách dự thi các  khu vực  ****************
                               KHU VỰC HÀ NỘI
S
T
T
SỐ BÁO DANH HỌ  TÊN   SỐ CMND NGÀY THÁNG
NĂM SINH
GIỚI TÍNH DOWNLOAD
1 18284111001 NGO THI THANH  AN  091904693 2000/07/27 女/Female DOWNLOAD
2 18284111002 NGUYEN NGOC  AN  272697008 1999/10/16 男/Male DOWNLOAD
3 18284111003 NGUYEN THI  ANH  197401732 1999/02/14 女/Female DOWNLOAD
4 18284111004 PHAM THI KIEU  ANH 272574164 1997/04/23
女/Female
DOWNLOAD
5 18284111005 NGUYEN THI VAN  ANH  031980318 1996/03/24 女/Female DOWNLOAD
6 18284111006 PHAM TUAN  ANH  001095013899 1995/08/21 男/Male DOWNLOAD
7 18284111007 NGUYEN THI LAN ANH  030199004565 1999/05/01 女/Female DOWNLOAD
8 18284111008 DINH NHAT NAM  ANH  231156090 1998/03/29 男/Male DOWNLOAD
9 18284111009 HOANG THI CHI 142089213 1995/10/30 女/Female DOWNLOAD
10 18284111010 NGUYEN DAC  CUONG  017065769 1992/06/25 男/Male DOWNLOAD
11 18284111011 KHUC MINH  CUONG  152255233 1999/11/01 男/Male DOWNLOAD
12 18284111012 DUONG TUAN  CUONG  063379510 1994/07/01 男/Male DOWNLOAD
13 18284111013 DINH HOANG  DAI 013624886 1999/10/30 男/Male DOWNLOAD
14 18284111014 NGUYEN VAN  DAT  033095001495 1995/05/17 男/Male DOWNLOAD
15 18284111015 DINH MANH  DAT  001094017190 1994/11/19 男/Male DOWNLOAD
16 18284111016 NGUYEN VAN  DONG 122265378 1998/12/15 男/Male DOWNLOAD
17 18284111017 NGUYEN MINH  DUC 030200007255 2000/11/13 男/Male DOWNLOAD
18 18284111018 LE DUY  030098000003 1998/07/17 男/Male DOWNLOAD
19 18284111019 TRAN MY  DUYEN 001300010822 2000/08/29 女/Female DOWNLOAD
20 18284111020 TRINH NGUYEN LAM  GIANG  187911220 2000/06/01 女/Female DOWNLOAD
21 18284111021 TRAN THI  GIANG  001300012405 2000/10/03 女/Female DOWNLOAD
22 18284111022 DO VAN  HAI 125910506 1999/11/09 男/Male DOWNLOAD
23 18284111023 LE DUC  HANH 035091003020 1991/02/19 男/Male DOWNLOAD
24 18284111024 NGUYEN THU  HIEN  092003771 2000/10/07 女/Female DOWNLOAD
25 18284111025 NGO THI HUYEN  HIEN  191825463 1995/05/23 女/Female DOWNLOAD
26 18284111026 TRAN THI THU  HIEU 122247199 1998/10/11 女/Female DOWNLOAD
27 18284111027 DUONG KIM  HOANG 091843574 1993/07/13 男/Male DOWNLOAD
28 18284111028 TRAN XUAN  HOANG 225911050 1999/09/07 男/Male DOWNLOAD
29 18284111029 LE KHA  HOANG 231062226 1996/11/14 男/Male DOWNLOAD
30 18284111030 BUI VAN  HONG 261495174 1998/12/30 男/Male DOWNLOAD
31 18284111031 NGUYEN MANH  HUNG 037094001244 1994/10/30 男/Male DOWNLOAD
32 18284111032 PHAM THI MAI  HUONG  031803963 1995/05/31 女/Female DOWNLOAD
33 18284111033 NGUYEN THI  HUONG  125922002 2000/09/22 女/Female DOWNLOAD
34 18284111034 NGUYEN THI THANH  HUYEN  037300000822 2000/09/15 女/Female DOWNLOAD
35 18284111035 NGUYEN THI THANH  HUYEN  025300000046 2000/09/20 女/Female DOWNLOAD
36 18284111036 NGUYEN THI  LAN  036300005699 2000/11/14 女/Female DOWNLOAD
37 18284111037 NGUYEN THI LINH 187768816 2000/10/20 女/Female DOWNLOAD
38 18284111038 DOAN THAI  LINH 022199004211 1999/03/25 女/Female DOWNLOAD
39 18284111039 VU BA TRUONG  LINH  001095008749 1995/07/20 男/Male DOWNLOAD
40 18284111040 CAO THI  LOAN 145855228 1998/01/28 女/Female DOWNLOAD
41 18284111041 DANG BA LOC 251188067 1999/08/04 男/Male DOWNLOAD
42 18284111042 PHAN VAN  LOI 184339415 1999/04/01 男/Male DOWNLOAD
43 18284111043 HOANG QUOC  LONG 001099002950 1999/12/27 男/Male DOWNLOAD
44 18284111044 VU HOANG  LONG 013689467 2000/10/20 男/Male DOWNLOAD
45 18284111045 NGUYEN THI  LUAN  125922501 2000/10/02 女/Female DOWNLOAD
46 18284111046 TRAN THI HUONG  LY 001300027731 2000/02/05 女/Female DOWNLOAD
47 18284111047 NINH NHAT  MAI 031300000403 2000/03/13 女/Female DOWNLOAD
48 18284111048 NGUYEN NGOC  MAI 122277965 1999/01/26 女/Female DOWNLOAD
49 18284111049 NGUYEN THI  NGA 022199002898 1999/04/11 女/Female DOWNLOAD
50 18284111050 CAN THU  NGA 001199020176 1999/05/16 女/Female DOWNLOAD
51 18284111051 LE TIEN  NGHI 272632965 1999/09/09 男/Male DOWNLOAD
52 18284111052 HOANG TRONG  NGHIA 031099000060 1999/05/16 男/Male DOWNLOAD
53 18284111053 DINH DAI NGOC 001194005527 1994/02/10 女/Female DOWNLOAD
54 18284111054 HOANG XUAN  NGUYEN 012961961 1993/10/01 男/Male DOWNLOAD
55 18284111055 PHAM NU QUYNH  NHI  184169183 1995/10/21 女/Female DOWNLOAD
56 18284111056 DOAN THI YEN  NHI  030300006195 2000/05/08 女/Female DOWNLOAD
57 18284111057 NGUYEN THI QUYNH  NHU 230913519 1993/11/08 女/Female DOWNLOAD
58 18284111058 VUONG THI HONG NHUNG 001300017371 2000/03/29 女/Female DOWNLOAD
59 18284111059 NGUYEN THI HONG  NHUNG 142758989 1997/03/22 女/Female DOWNLOAD
60 18284111060 NGUYEN CONG VIET PHAP 187532229 1998/06/20 男/Male DOWNLOAD
61 18284111061 TRAN THIEN  PHONG  034098003283 1998/11/15 男/Male DOWNLOAD
62 18284111062 TRAN THI PHUONG 184148874 1994/04/08 女/Female DOWNLOAD
63 18284111063 LE AI THANH  PHUONG 091614121 1991/03/31 女/Female DOWNLOAD
64 18284111064 NGUYEN THI  PHUT 191785949 1994/05/21 女/Female DOWNLOAD
65 18284111065 NGUYEN MINH  QUANG  101276421 1995/04/23 男/Male DOWNLOAD
66 18284111066 TRUONG CONG  QUYEN  031091005223 1991/03/21 男/Male DOWNLOAD
67 18284111067 HOANG THI  SANG 031770285 1994/06/12 女/Female DOWNLOAD
68 18284111068 NGUYEN VAN  SON  001200029501 2000/07/20 男/Male DOWNLOAD
69 18284111069 TRAN MINH  SON  001095011781 1995/06/04 男/Male DOWNLOAD
70 18284111070 NGUYEN NGOC THAI THI 025890464 1999/03/02 男/Male DOWNLOAD
71 18284111071 HOANG VAN  THINH  034095004235 1995/02/28 男/Male DOWNLOAD
72 18284111072 NGUYEN QUOC  THINH  079200000055 2000/10/06 男/Male DOWNLOAD
73 18284111073 DUONG DINH  THUC 184177051 1996/05/08 男/Male DOWNLOAD
74 18284111074 NGUYEN THI  THUY 031197000127 1997/08/30 女/Female DOWNLOAD
75 18284111075 CAO QUANG  TIEN 001200005773 2000/08/24 男/Male DOWNLOAD
76 18284111076 NGUYEN DUC  TIEN 125885195 1999/07/08 男/Male DOWNLOAD
77 18284111077 CAO THI  TRANG 030300007406 2000/05/20 女/Female DOWNLOAD
78 18284111078 NGUYEN NGUYEN  TRUC 187819817 1999/04/03 男/Male DOWNLOAD
79 18284111079 NGUYEN DUC  TRUNG  001095008164 1995/11/19 男/Male DOWNLOAD
80 18284111080 NGUYEN ANH  TU 001200005530 2000/04/18 男/Male DOWNLOAD
81 18284111081 CAO XUAN  TU 030200002954 2000/03/04 男/Male DOWNLOAD
82 18284111082 PHAN THI  TU 184383530 1999/07/07 女/Female DOWNLOAD
83 18284111083 NGUYEN MINH TUE 125911265 2000/03/16 男/Male DOWNLOAD
84 18284111084 NGUYEN DUC  TUYEN  135906906 1996/04/27 男/Male DOWNLOAD
85 18284111085 DINH THI HONG  VAN 184328612 1999/11/23 女/Female DOWNLOAD
86 18284111086 NGUYEN HA  VU 031200002724 2000/06/27 男/Male DOWNLOAD
87 18284111087 LE THI NGOC  YEN  168590916 1996/10/27 女/Female DOWNLOAD
 
                        KHU VỰC ĐÀ NẴNG  
S
T
T
SỐ BÁO DANH HỌ  TÊN  SỐ CMND NGÀY THÁNG
NĂM SINH
GIỚI TÍNH DOWNLOAD
1 18284131001 TRAN DINH   DUAN 205918043 1994/01/02 男/Male DOWNLOAD
2 18284131002 NGO PHUOC DUY 212793727 1995/06/09 男/Male DOWNLOAD
3 18284131003 HO THI DUC  HANH 191877706 1995/12/03 女/Female DOWNLOAD
4 18284131004 TRAN MINH  HIEU 201719880 1995/04/07 男/Male DOWNLOAD
5 18284131005 VO THI THANH  LY 206194999 1998/07/07 女/Female DOWNLOAD
6 18284131006 HUYNH NU NHU NGOC 212582341 2000/10/22 女/Female DOWNLOAD
7 18284131007 NGUYEN BAO NGOC 194502270 1994/03/21 男/Male DOWNLOAD
8 18284131008 VO THI KIM NHO 206178792 1998/04/01 女/Female DOWNLOAD
9 18284131009 DOAN THI NHU  QUYNH  212829111 1997/09/07 女/Female DOWNLOAD
10 18284131010 TRUONG THUY  QUYNH  201805651 1999/06/09 女/Female DOWNLOAD
11 18284131011 TRAN DUY  SANG 191865414 1995/09/17 男/Male DOWNLOAD
12 18284131012 VO THI HONG  THAM 206098522 1996/12/14 女/Female DOWNLOAD
13 18284131013 MAI THI  THAO 205742144 1995/12/23 女/Female DOWNLOAD
14 18284131014 TRAN DUC  THINH 206185024 1996/10/14 男/Male DOWNLOAD
 
                   KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
S
T
T
SỐ BÁO DANH HỌ  TÊN  SỐ CMND NGÀY THÁNG
NĂM SINH
GIỚI TÍNH DOWNLOAD
1 18284121001  HA PHUONG   DUNG 026042832 2000/06/30 女/Female DOWNLOAD
2 18284121002 NGUYEN HONG NHAT  HAO 281158899 1996/03/27 女/Female DOWNLOAD
3 18284121003 LE DINH  HIEU 241749782 1999/08/11 男/Male DOWNLOAD
4 18284121004 VO THI THU  HOAI 241423044 1995/09/01 女/Female DOWNLOAD
5 18284121005 NGUYEN TRONG  HUY 273648793 1999/08/03 男/Male DOWNLOAD
6 18284121006 NGUYEN PHONG  LAN 241526962 1995/03/17 女/Female DOWNLOAD
7 18284121007 NGUYEN CHAU TUE NHA 272671632 1999/11/30 女/Female DOWNLOAD
8 18284121008 NGUYEN THI TAM  NHU 251171999 2000/10/09 女/Female DOWNLOAD
9 18284121009 NGUYEN HAI  SON 079094005544 1994/11/24 男/Male DOWNLOAD
10 18284121010 NGUYEN HAI  SON 025946792 1999/03/07 男/Male DOWNLOAD
11 18284121011 TRAN THANH TOAN 272608017 1999/03/11 男/Male DOWNLOAD
12 18284121012 TO BAO TRANG 013417687 1997/01/07 女/Female DOWNLOAD
13 18284121013 NGUYEN VAN  TRUNG 241790065 1999/05/02 男/Male DOWNLOAD
  
                            **************  Mọi chi tiết xin liên hệ  ****************

Văn phòng điều hành STBJ Việt Nam
Tầng 12B Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy,   Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
SĐT: (024).66647001   *   Fax: (024).66647002

http://www.stbj.vn  /  http://www.ajlea.net/

024.6664.7001