Fanpage

CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI THI STBJ

Kỳ thi STBJ là kỳ thi tổng quan áp dụng dưới hình thức trắc nghiệm điền vào tờ phiếu trả lời với 4 đáp án cho sẵn.
Trong kỳ thi STBJ, để đánh giá được trình độ và kiến thức cũng như xác định tổng thể năng lực hoạt động kinh doanh thực tế của thí sinh nên nội dung của một đề thi được cấu thành bởi 7 hình thức bài thi, gồm 60 câu như sau:
 
Bài thi Nội dung
Bài thi số 1: thi Nói (1)   
Kiểm tra năng lực Hội thoại
Bài thi số 1 gồm có 8 câu.
Vừa nhìn thông tin vừa nghe câu hỏi rồi lựa chọn phát ngôn đúng nhất với bối cảnh trong các đáp án.
Bài thi số 2: thi Đọc hiểu
Kiểm tra năng lực nghe  hiểu
Bài thi số 2 gồm có 8 câu.
Vừa nhìn thông tin vừa nghe câu hỏi và đoạn hội thoại hoặc câu đơn rồi lựa chọn phát ngôn đúng nhất với bối cảnh trong các đáp án.
Bài thi số 3: thi Nói (2)
Kiểm tra năng lực Hội thoại (2)
Bài thi số 3 gồm có 8 câu.
Vừa nhìn thông tin vừa nghe câu hỏi rồi lựa chọn phát ngôn đúng nhất với bối cảnh trong các đáp án.
Bài thi số 4: thi Nghe đọc hiểu (1)    Kiểm tra năng lực Nghe đọc hiểu (1)
Bài thi số 4 gồm có 8 câu.
Phán đoán tổng hợp các thông tin nghe và nhìn rồi đưa ra đáp án.
Vừa nghe thông tin như chữ hoặc biểu đồ vừa nghe câu hỏi rồi lựa chọn phát ngôn đúng nhất với bối cảnh
trong các đáp án.
Bài thi số 5: thi Nghe đọc hiểu (2)
Kiểm tra năng lực Nghe đọc hiểu (2)
Bài thi số 5 gồm có 8 câu.
Phán đoán tổng hợp các thông tin nghe và nhìn rồi đưa ra đáp án.
Vừa nghe thông tin như chữ hoặc biểu đồ vừa nghe câu hỏi và đoạn hội thoại hoặc câu đơn rồi lựa chọn phát ngôn đúng nhất với bối cảnh trong các đáp án.
Bài thi số 6: thi Đọc hiểu 
Kiểm tra năng lực đọc
Bài thi số 6 gồm có 8 câu.
Đọc bài văn rồi phán đoán tổng hợp.
Đọc các thông tin như ký sự liên quan đến kinh doanh và văn bản kinh doanh trong công ty và các công ty khác, đọc các email và các biểu đạt được dùng nhiều trong kinh  doanh rồi lựa chọn đáp án phù hợp nhất.
Bài thi số 7: từ vựng
Kiểm tra năng lực từ vựng
Bài thi số 7 gồm có 12 câu.
Đặt từ vựng và cách diễn đạt thích hợp vào chỗ trống.
Bài thi hoàn thành liên kết câu trước và câu sau bằng các từ vựng và diễn đạt thích hợp.
 
Để tìm hiểu về nội dung cụ thể của từng bài thi, các bạn tham khảo tại phần Đề thi mẫu tại đây: http://stbj.vn/bv/de-thi-mau-92

024.6664.7001