Fanpage
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ THI STBJ
 
Hướng dẫn đăng ký trực tiếp tại: 
http://stbj.vn/bv/dang-ky-truc-tiep-165

Hướng dẫn quy trình đăng ký qua đường bưu điện tại: 
http://stbj.vn/bv/dang-ky-qua-duong-buu-dien-166

024.6664.7001