Fanpage

 

Hiệp hội thực hiện quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân thông qua các việc sau:

- Việc thu thập thông tin cá nhân của thí sinh sẽ thực hiện bằng cách phương tiện hợp pháp và công bằng, những thông tin cá nhân của thí sinh sẽ chỉ được sử dụng vào những mục đích cần thiết.

- Không cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh cho bên thứ ba mà không nhận được sự đồng ý của người đó trừ khi có yêu cầu của pháp luật.

- Trong trường hợp có khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của hiệp hội xảy ra, hiệp hội sẽ xử lý trung thực. 

024.6664.7001